Ugrás a fő tartalomra

2800 Tatabánya, Dózsa György út 58.


+36-34/300-170

Széchenyi 2020

Akkreditált vizsgaközpont


Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpont


A Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpont 2021. május 10-én jött létre az új szakképzési rendszer részeként.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság általi akkreditáció megszerzése óta a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormány rendelet alapján akkreditált vizsgaközpontként működünk. A TSZVK a törvényi előírásoknak, valamint a MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány rendelkezései és az ezekre épülő belső szabályozásoknak megfelelően szervezi és bonyolítja le a szakma, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve a szakképesítés esetén a képesítő vizsgát.
Akkreditált vizsgaközpontként a szakmai vizsgákat az Innovációs és Technológiai Miniszter által jóváhagyott Képzési és Kimeneti Követelményekben, illetve a képesítő vizsgákat Programkövetelményekben meghatározottak szerint szervezzük meg.
Célunk, hogy mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre az Ipar 4.0 által támasztott kihívásoknak megfelelően, gyorsan és rugalmasan reagálva, szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással járuljunk hozzá, és minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését.

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság személytanúsító szervezetként 2021. november 18-án NAH-12-0015/2021 számon a Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpontot nyilvántartásába bejegyezte.

Szeretnénk megköszönni minden együttműködő partnerünknek a segítő és támogató munkáját, amellyel hozzájárult a sikeres akkreditációnkhoz.

Kiss Sándor Miklós
Vizsgaközpont vezető

 

Jelentkezés

Miért jelentkezz?

 • Rugalmas vizsgaszerzés
 • Sok éves tapasztalattal rendelkező, pártatlan kollégák
 • Szakmailag magasan képzett vizsgáztatók
 • Korszerű infrastruktúrával rendelkező, minden követelményt kielégítő vizsgahelyszínek
 • Rendszeres elégedettségmérés

Elektronikus vizsgajelentkezési felület

Meghirdetett vizsgák

 

Elérhetőségek

Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpont

 • Cím: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 58.
 • E-mail: vizsgakozpont@tszc.hu
 • Telefon: +36-70/709 4134
 • Ügyfélfogadás: H-CS: 7:30 – 15:30; P: 7:30 – 12:00

Vizsgaközpont vezető

 • Kiss Sándor Miklós
 • E-mail: vizsgakozpont.vezeto@tszc.hu
 • Telefon: +36-70/709 4126

Minőségirányítási vezető

 • E-mail: vizsgakozpont.mir-vezeto@tszc.hu

 

Aktuális

Europass bizonyítvány-kiegészítő

 

A pályázati felhívásunkra már jelentkezett vizsgáztatókat, szakértőket arra kérjük, hogy az új programkövetelmények megjelenése miatt nézzék meg szakképesítések változását és az előző jelentkezéshez képest új szakképesítéseket egy e-mailben küldjék meg a vizsgakozpont@tszc.hu címre, amennyiben szeretnének ezekben is közreműködni!

 

Jó, ha tudod 👇

A vizsgára jelentkezés menete

A tanulók, illetve a képzésben résztvevő felnőttek a vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján a Vizsgaközpontnál rendszeresített jelentkezési lapon jelentkezhetnek. A vizsgabejelentő felület aktívvá válása után elektronikusan, a vizsgaközpont honlapjáról elérhető regisztrációs felületen.

A jelentkezési lap érvénytelen

A jelentkezési lap érvénytelen • ha hiányosan vagy rosszul kitöltött, • ha nincs aláírva vagy a jelentkezőt nem lehet beazonosítani, • ha határidőn túl érkezett meg. Elutasításra kerül a jelentkezés, ha a szükséges díjfizetés (amennyiben a vizsgázó vizsgadíj fizetésére kötelezett) határidőre nem történik meg.

A jelentkezési lap benyújtásának határideje szakmai / képesítő vizsgára

a) a február–márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december hónap első napja, b) a május–júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve február hónapjának tizenötödik napja, c) az október–novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve augusztus hónapjának utolsó munkanapja, d) a részszakma megszerzésére irányuló vizsga időpontját a Vizsgaközpont határozza meg, melyet saját honlapján közzétesz, e) a képesítő vizsgára való jelentkezési lap benyújtásának határidejét a vizsgaközpont határozza meg, melyet honlapján tesz közzé. Jelentkezés beérkezéséről a vizsgaközpont, a beküldőnek elektronikus visszajelzést ad. Kérjük, hogy a jelentkezési lap benyújtását követően rendszeresen ellenőrizze beérkező elektronikus leveleit!

Vizsgarész beszámításának kérelme

Másik Vizsgaközpontból hozott vizsgarész eredményének beszámítására irányuló kérelmet írásban a jelentkezéssel egyidejűleg szükséges beadni a Vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont vezetője a rendelkezésre álló igazoló dokumentum (törzslapkivonat) ellenőrzése után, a vizsgarész beszámíthatóságának kivizsgálását követően dönt és a döntésről a jelentkezőt a megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban elektronikusan, a jelentkezési határidő lejárta után legfeljebb 10 nappal tájékoztatja.

A vizsgára bocsátás feltételeinek igazolása

A szakmai vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki érvényes jelentkezési lappal rendelkezik, illetve a képzési és kimeneti követelményekben (a továbbiakban: KKK) található feltételeket teljesítette. A vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtani – rendelkezésre állás esetén – a valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítését igazoló, a képző által kiállított hiteles dokumentumokat. A jelentkezőnek legkésőbb a szakmai vizsga megkezdéséig igazolnia kell, hogy a szakmai vizsgára bocsátáshoz szükséges, a KKK-ban meghatározott esetleges további feltételekkel is rendelkezik. A jelentkezéshez csatolt igazoló dokumentumokat a Vizsgaközpont ellenőrzi. A jelentkezési határidő lejárta után legfeljebb 10 nappal a jelentkező írásbeli elektronikus tájékoztatást kap a jelentkezés elfogadásáról, illetve felszólítást kaphat a hiányzó dokumentumok pótlásáról. Amennyiben a jelentkező a jelentkezéskor, vagy legkésőbb a szakmai vizsga megkezdéséig nem igazolja, hogy megfelel a szakmai vizsgára bocsátás feltételeinek, úgy jelentkezését a Vizsgaközpont törli, melyről a jelentkező írásbeli elektronikus tájékoztatást kap. Képesítő vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgára jelentkezés, illetve a programkövetelményekben (a továbbiakban: PK) található vizsgára bocsátáshoz szükséges előfeltételeket teljesítette. A vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg – rendelkezésre állás estén – kell benyújtani a képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítványt, illetve minden egyéb, az érintett vizsgához tartozó PK-ban a vizsgára bocsátás előfeltételének meglététét igazoló dokumentumot. A jelentkezéshez csatolt igazoló dokumentumokat a Vizsgaközpont ellenőrzi. Jelentkezési határidő lejárta után a jelentkező írásbeli elektronikus tájékoztatást kap a jelentkezés elfogadásáról, illetve, ha szükséges felszólítást a hiányzó dokumentumok pótlásáról. Amennyiben a jelentkező a jelentkezéskor vagy a jelentkezési dokumentumok ellenőrzését követő hiánypótlásra felszólítást követően, a megadott időpontig nem igazolja, hogy megfelel a képesítő vizsgára bocsátás PK-ban meghatározott feltételeinek, úgy a jelentkezését a Vizsgaközpont törli, melyről jelentkező írásbeli elektronikus tájékoztatást kap. Képesítő vizsgát a vizsgázó a jelentkezést megelőző 30 nappal érvényben lévő PK-k alapján kezdeményezhet. Az elvégzett képzés tanúsítványának birtokában a vizsgázó a vizsgára időkorlát nélkül jelentkezhet. A Vizsgaközpont vezetője, amennyiben a képzéskor érvényben lévő PK-k közötti eltérés meghaladja a 25%-ot, további vizsgafeladatokat írhat elő a PK-ban megfogalmazott vizsgafeladatok mellé.

Vizsga felépítése és vizsgarészek

A szakmai vizsga: interaktív (számítógép alkalmazását igénylő), projektfeladat megvalósításából áll. A képesítő vizsga: írásbeli feladat, projektfeladat megvalósításából áll. Az interaktív / írásbeli vizsga jellemzése: A vizsgázónak a feladat és az útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani. Írásbeli vizsgán a vizsgázó a feladatsort papíron oldja meg. A vizsgázónak az interaktív / írásbeli vizsga megkezdése előtt személyazonosságát fényképes igazolvánnyal igazolnia kell. A vizsgatevékenységet csak akkor lehet megkezdeni, ha az ahhoz szükséges feltételekről a vizsgabizottság meggyőződött (elegendő mennyiségű számítógép, a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy). A vizsgateremben a vizsgázókon és a vizsgabizottsági tagon, a vizsga jegyzőjén, a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személyen, valamint a felügyelőn kívül más személy nem tartózkodhat. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a Vizsgaközpont írásos engedélyével tartózkodhat a vizsgateremben. A vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgateremben a Vizsgaközpont által megbízott teremfelügyelő ülésrendet készít és tájékoztatást ad az interaktív/írásbeli vizsgatevékenység szabályairól, a használható segédeszközökről, továbbá az elkövetett szabálytalanság következményeiről és gondoskodik a vizsga rendjének betartásáról. A felügyelő az egy teremben vizsgázók ülésrendjéről nyilvántartást készít, amelyet külön jegyzőkönyvben rögzít. Ha a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, engedélyt kér a felügyelőtől. A vizsgázó távozásának és visszaérkezésének idejét be kell írni az ülésrendet tartalmazó jegyzőkönyvbe. Amennyiben a rendszer lehetővé teszi, úgy a távozás (feladatmegoldás felfüggesztése) ténye a rendszeren belül is rögzítésre kerül. A vizsgázók közül egyidejűleg csak egy ember mehet ki a teremből, ahol a folyosófelügyelő gondoskodik arról, hogy a vizsgázó senkivel ne kerülhessen kapcsolatba. Az interaktív vizsgatevékenység során a vizsgázó csak a számítógépen dolgozhat kivéve, ha az interaktív vizsga készítője másképpen rendelkezik. Az elkészült vizsgafeladatokat a vizsgázók az erre létrehozott elektronikus felületen oldják meg és mentik el. Írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó nem csak a számítógépen dolgozhat, papír alapú feladatlap is használható. Az írásbeli vizsgatevékenység feladatait a Vizsgaközpont által biztosított feladatlapon, szükség szerint pótlapon oldják meg a vizsgázók. Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását menti és lezárja a vizsgafeladatot. A felügyelő az ülésrendbe a vizsgázó neve mellé rögzíti a befejezés időpontját, írásbeli vizsga esetén átveszi az elkészített írásbeli vizsgafeladatot. Ha a teremfelügyelő az interaktív/írásbeli vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, felfüggeszti a vizsgázó vizsgatevékenységét, az ülésrendben írásban rögzíti ennek tényét, továbbá a felfüggesztés pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, és aláírás után engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását. A szabálytalansággal kapcsolatban a vizsgatevékenységet, vizsgázókat meg nem zavarva, célszerűen a vizsgatevékenység befejeztével külön jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság tényének és körülményének megállapítását, az érintett vizsgázó és felügyelő nyilatkozatát, továbbá azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával kapcsolatos eljárásról és a szabálytalanság következményeiről. A jegyzőkönyvet a felügyelő, a vizsgázó és a vizsgafelügyelő írja alá. A vizsgázó észrevételét – kérelmére – a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A szabálytalansággal összefüggésben felvett jegyzőkönyvet csatolni kell a vizsgajegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyv felvételével a felügyelő eleget tesz hivatalos tájékoztatási kötelezettségének. A szabálytalanságot a vizsgaközpont a jegyzőkönyv ismeretében kivizsgálja és dönt a következményekről. Az értékelt interaktív/írásbeli vizsgadolgozatba való megtekintés időpontjára és módjára vonatkozóan a vizsgaközpont követi az államigazgatási szerv utasításait. Amennyiben a vizsgaközpontnak szerepe van a vizsgadolgozat megtekintésének biztosításában, úgy annak módjáról és időpontjáról a vizsgázókat tájékoztatja. A Vizsgaközpont minden az interaktív vizsgafeladattal, értékelési útmutatóval, értékeléssel kapcsolatos észrevételt, panaszt továbbít az érintett szakképzési államigazgatási szervnek és a továbbiakban útmutatásai szerint jár el. Észrevétel kizárólag a meglévő értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

A projektfeladat jellemzése

A projektfeladat a Vizsgaközpont által – a KKK-ra, PK-ra tekintettel – a vizsgázó gyakorlati felkészültségének átfogóbb felmérése céljából meghatározott vizsgatevékenység. A projektfeladatot a vizsgára vagy a vizsgán kell elkészíteni és szükség szerint szóban az adott szakma folytatásához szükséges ismeretek ellenőrzésére is kiterjedően megvédeni. Projektfeladatként – a KKK-nak / PK-nak megfelelően – gyakorlati vizsgamunka, vizsgaremek, vizsgamű vagy egyéb vizsgaprodukció megvalósítása vagy záródolgozat vagy portfólió elkészítése határozható meg. A projektfeladat vizsgaidőpontját a Vizsgaközpont határozza meg vonatkozó KKK vagy PK figyelembevételével. A projektfeladatot a vizsgázó a Vizsgaközpont által a projektfeladathoz kapcsolódóan meghatározott segédanyagok használatával végzi. A projektfeladat végrehajtásához a KKK-ban/PK-ban meghatározott időtartam áll a vizsgázó rendelkezésére. Nem számítható be a vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartamba a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. Ha a projektfeladat végrehajtása során balesetveszély, egészségi ártalom, technológiai vagy más rendkívüli ok merül fel, azt a vizsgafelügyelő haladéktalanul jelzi a Vizsgaközpontnak, amely a szakmai vizsga során elkészítendő projektfeladatot megváltoztathatja.

Felmentést, de hogyan?

Felmentési kérelem Alapszabályként a szakmai vizsga, képesítő vizsga vizsgatevékenységei alól nem adható felmentés. A vizsgázó felmentést kérhet szakmai vizsga vizsgatevékenységei letétele alól, ha a jogszabály, illetve a KKK erre lehetőséget ad. Képesítő vizsga esetén vizsgatevékenység alóli felmentés a PK-ban rögzített esetekben az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén adható. Jogszabály alapján mentesül a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység letétele alól az a vizsgázó, aki országos szakmai tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen a KKK-ban meghatározott követelményt teljesítette és a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. Ebben az esetben a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység eredménye jelesnek minősül. A Szkr. 297. § (1), (2), (3) bekezdésére és (3) bekezdés b), c) pontjára figyelemmel a Vizsgaközpont 1) az interaktív, írásbeli vizsgatevékenységen lehetővé teszi a tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát vagy segédszemély igénybevételét. A Vizsgaközpont a halláskárosodott vizsgázó kérelmére a vizsgatevékenység szóban történő részének idejére – ha az indokolt – jelnyelvi tolmácsot biztosít. 2) indokolt esetben engedélyezi, a vizsgázó igazolt kérelme alapján: a) a vizsgázó mentesítését a vizsgatevékenység idegen nyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól, haa vizsgázót a szakmai oktatás, szakképzés során is mentesítették az idegen nyelv értékelése és minősítése alól, b) az interaktív, írásbeli vizsgatevékenység szóban történő vizsgatevékenységgel vagy a vizsgatevékenység szóban történő részének interaktív, írásbelivizsgatevékenységgel történő kiváltását, c) az adott vizsgatevékenység az arra meghatározott időnél hosszabb idő alatt történő teljesítését azzal, hogy a projektfeladat esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a projektfeladatra előírt időtartam harminc százalékát kivéve, ha a KKK-k, PK-k másként rendelkeznek. A vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg a vizsgázónak írásban kell benyújtania a Vizsgaközpontnak a szakmai vizsgához, képesítő vizsgához kapcsolódó felmentési kérelmét, és – rendelkezésre állás esetén – a kérelmek alapjául szolgáló dokumentumokat. A felmentési kérelem alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat a Vizsgaközpont ellenőrzi. Legkésőbb a jelentkezési határidő lejárta után 10 nappal, a kérelmező írásbeli elektronikus tájékoztatást kap a felmentési kérelem elfogadásáról, elutasításáról, illetve szükség esetén felszólítást kap a hiányzó dokumentumok pótlásáról. Nem pótolt, vagy nem megfelelő igazoló dokumentumok esetén a kérelmet a Vizsgaközpont elutasítja. Felmentési kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára, az erről szóló határozat kiállítására a Vizsgaközpont vezetője jogosult. Különleges igények, egyedi rendkívüli szükségletek figyelembevétele A Vizsgaközpont a jelentkezési lapon tájékoztatta a jelentkezőt, hogy az időben, előre jelzett különleges igényeinek, egyedi rendkívüli szükségleteinek figyelembevételére a Szakképzési törvényre való tekintettel van lehetőség.

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem írásban – lehetőség szerint – a jelentkezéssel egyidejűleg adható be a Vizsgaközpontnak. Méltányossági kérelem nyújtható be pl. az adott vizsganap időbeosztásával kapcsolatban indokolt esetben pl. távolról érkező jelentkező, kisgyermek gondozása, egészségügyi problémák miatt. A méltányossági kérelmet a vizsgaközpont vezetője bírálja el. A döntésről a jelentkezőt írásban a megadott elérhetőségek egyikén 15 napon belül tájékoztatja. A vizsga megkezdése előtt 15 napon belül érkezett méltányossági kérelem esetén, a Vizsgaközpont vezető az elbírálást lehetőség szerint a legrövidebb időn belül teszi meg. Kérelmező tájékoztatása a döntést követően megtörténik, legkésőbb a vizsgát megelőző napig (a kérelem beérkezésének függvényében). A vizsgát megelőző munkanapon, illetve a vizsga napján beadott méltányossági kérelmet a Vizsgaközpontnak nem áll módjában befogadni. Rendkívüli élethelyzetből adódóan a vizsga megkezdése előtt bejelentett méltányossági kérelem esetén a vizsgaközpont a helyszínen jelenlévő képviselője jogosult a méltányossági kérelmet fogadni, arról a vizsgaközpont vezetővel egyeztetni, majd a döntést a kérelmező és a vizsgabizottság tudomására hozni. Az eseményt jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges. Méltányossági kérelemre hozott döntéssel szemben nincs fellebbezési lehetőség.

A vizsga értékelése

A vizsgázó teljesítményét vizsga tevékenységenként a pontszámok százalékban és érdemjegyben történő kifejezésével kell értékelni. Sikertelen a vizsga, ha bármelyik vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgatevékenységet kell megismételni, amennyiben a vonatkozó KKK vagy PK másképpen nem rendelkezik. Az egyes vizsgafeladatok eredménye a KKK-ban / PK-ban rögzített értékelési súlyaránynak megfelelően számít bele a vizsga eredményébe. A vizsga eredményét a Vizsgaközpont a vizsgát követő 5 napon belül hirdeti ki. A Vizsgaközpont elektronikus úton gondoskodik a vizsgázók tájékoztatásáról az eredmények elérhetőségének módjáról, illetve a bizonyítványok, oklevelek átvételének időpontjáról és helyszínéről, legkésőbb az utolsó vizsgatevékenység befejezésével egyidejűleg.

Nem sikerült a vizsgám! Mit jelent ez? Mi a teendő?

A szakma-megszerzéséhez javító vizsgát kell tennie annak a vizsgázónak: a) aki sikertelen vizsgát tett, b) aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, c) akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltott. Ha a KKK / PK másként nem rendelkezik, sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgatevékenységet kell megismételni. A b) és c) pontban meghatározott esetben a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni. A javítóvizsga a KKK megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő 1 évig a képzés megkezdésekor hatályos KKK szerint tehető le vagy ismételhető meg. Ha a vizsgázó a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta, azokból a vizsgatevékenységekből, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet. A pótlóvizsga a KKK-k megváltozásáig, de legalább a szakmai vizsgát követő 1 évig a képzés megkezdésekor hatályos KKK-k szerint tehető le. A vizsgázó a pótlóvizsgát még ugyanabban a vizsgaidőszakban is leteheti, ha a szakmai vizsga letételét gátló akadályok elhárultak és lebonyolításának feltételei adottak. Ebben az esetben a törzslapkivonatot a pótlóvizsgát megelőzően ki kell adni a vizsgázónak. A szakmai vizsgán részszakma megszerzését igazoló bizonyítvány kiadható.

A szakmai bizonyítvány/oklevél vagy képesítő bizonyítvány

Szakma vagy szakképesítés megszerzéséről kiállított oklevelet, illetve szakmai vagy képesítő bizonyítványt az kaphat, aki sikeres szakmai vizsgát tett. Az oklevél, a szakmai bizonyítvány, a szakképesítést igazoló bizonyítvány, valamint az azok kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány (törzslap) közokirat. Az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően a vizsgázó kérésére a Vizsgaközpont magyar nyelven vagy a szakmai vizsga nyelvén kiállított Europass oklevél-kiegészítőt, illetve Europass szakmai bizonyítvány-kiegészítő (a továbbiakban együtt: Europass-kiegészítő) ad ki. A magyar és az angol nyelvű Europass-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra. A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a Vizsgaközpontnak.

Elkéstem a vizsgámról! Most mi történhet?

Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgára késve érkezik olyan mértékben, hogy a többi vizsgázó a vizsgatevékenységet (interaktív/írásbeli) már elkezdte, úgy a vizsgázó a vizsgatevékenységet nem kezdheti meg, pótlóvizsgát kell tennie. Projektfeladat esetén a késve érkező vizsgázó, utolsó vizsgázóként és csak abban az esetben bocsájtható vizsgára, ha a vizsga 19 óráig befejezhető. Ellenkező esetben pótlóvizsgát kell tennie. Minden késéssel összefüggő esetet jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Elveszett bizonyítvány

Amennyiben a vizsgázó a bizonyítványát elvesztette, a Vizsgaközponthoz benyújtott kérelme alapján – illeték fizetését követően – bizonyítvány másodlatot kaphat. A másodlat nem új bizonyítvány kiállítását, hanem az elvesztett bizonyítvány adatainak közokiratba foglalását jelenti.

A TSZVK közérdekű adatai


KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Tatabányai Szakképzési Centrum

   2800 Tatabánya, Dózsa György út 58.

  • Telefon: +36-34/300-170

   E-mail: titkarsag@tszc.hu

   OM azonosító: 910006

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/001303/2015; E/2020/000065


  2024Tatabányai Szakképzési Centrum